L’Espiga ha redactat un pla de desconfinament seguint les indicacions de les autoritats pertinents.

El podeu trobar ampliant aquesta noticia.
PLA DE DESCONFINAMENT I ACCÉS AL CASAL DE L’ESPIGA DE LES CORTS (Descarregar PDF aquí)
 
FASES

Fase 1
Inici: 2/5/20.
Durada: quinze dies.
Accés: Només serà permès l’accés i ús del Casal al personal laboral, serveis de neteja i la Junta de l’entitat.

Fase 2
Inici: quinze dies després de la fase 1 (8 de juny de 2020)
Durada: quinze dies
Accés: Els anteriors i els socis de l’Espiga
Condicions:
Reforç setmanal del servei de neteja.
Els socis de les seccions podran fer servir els espais que hauran hagut de reservar prèviament. Les reserves d’espai es faran de manera habitual, contactant amb el personal administratiu de l’Espiga (info@espigadelescorts.cat).
No estarà permès l’accés dels socis sense prèvia comunicació i reserva de l’espai, i confirmació per part de la Junta.
Tots els socis i sòcies hauran de signar un document de Declaració autoresponsable per l’accés i ús de les instal·lacions i material de l’Espiga de les Corts. (ANNEX 2)
La persona designada com RESPONSABLE de l’activitat vetllarà pel correcte desenvolupament de la mateixa. (ANNEX 1)
Les seccions que utilitzin mobiliari, material i els lavabos els hauran de netejar superficialment un cop finalitzin l’activitat. La Junta posarà a disposició dels socis el material de neteja necessari.
L’aforament total es limitarà a un màxim de 30 persones, repartides en dos grups: un de com a molt 10 persones repartides entre el bar i la sala petita, i un segon grup de 20 persones màxim a la sala d’actes, guardant les normes de prevenció i higiene generals.
S’ha d‘evitar l’acumulació de gent tant a l’entrada com sobretot a la sortida del Casal, especialment en cas que coincideixin dos grups.
En totes les activitats, reunions o assajos caldrà respectar l’aforament establert a cada espai, mantenir les distàncies de seguretat entre persones i l’ús de mascareta.
Qualsevol persona que pateixi o hagi patit els símptomes propis del COVID 19 (malestar corporal, febre, tos seca, sensació de falta d’aire…), o que hagi estat en contacte directe amb alguna persona amb els dits símptomes en els darrers 14 dies, té prohibit l’accés al local social de l’Espiga de les Corts.

Fase 3
Inici: quinze dies després de la fase 2 (22 de juny de 2020, subjecte a canvis segons situació)
Durada:  fins al 31 d’agost. 
Accés: Els anteriors (i el públic general de manera limitada)
Condicions:
Els socis de les seccions podran fer servir els espais reservats i assignats prèviament per la Junta, que elaborarà un calendari provisional d’ús i ocupació del casal. No estarà permès l’accés dels socis sense prèvia comunicació i reserva de l’espai, i confirmació per part de la Junta. Les reserves d’espai es faran de manera habitual, contactant amb el personal administratiu de l’Espiga (info@espigadelescorts.cat)
El Casal continuarà tancat al públic general, però en cas que la junta ho autoritzi, es podran programar actes amb públic no soci de l’Espiga,  seguint un estricte control d’aforament i un recorregut de visita lineal marcat, d’entrada i sortida. 

Fase de nova normalitat
Inici:  1 de setembre (subjecte a canvis segons situació)
Durada: indefinida
Accés: Tots els anteriors (subjecte a canvis segons situació)
Condicions:
Fase en què es preveu iniciar les activitats de manera habitual i les activitats públiques organitzades per les diferents seccions, sempre segons les normes marcades per la situació del moment. 

DURANT TOTES LES FASES:
Caldrà mantenir en tot moment les corresponents mesures de seguretat sanitària (distància personal de seguretat de 2 metres, ús de mascaretes i elements desinfectants, etc.).
Estarà restringit l’ús del material de bar. Les seccions s’hauran de limitar a fer servir el material propi, sense tenir accés al material d’altres seccions.
La Junta valorarà les característiques i singularitats de les activitats de cadascuna de les seccions de l’Espiga de cara a autoritzar o no l’inici de les activitats de la secció en qüestió.
Queden anul·lades les reserves d’espais per activitats prèvies al dia 8 de juny de 2020. Dit d’una altra manera, si les seccions volen gaudir dels espais en els mateixos dies que tenien assignats, hauran de tornar a fer la reserva, mitjançant el nou sistema de reserves aprovat per la junta en aquest document 


ANNEXOS
 
ANNEX 1 – MESURES DE CONTROL, NETEJA I DESINFECCIÓ A PRENDRE DURANT LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS


En la reserva d’espais per a la realització de cada una de les activitats s’haurà de designar una persona sòcia de l’Espiga com a RESPONSABLE. Les obligacions d’aquesta persona seran:
Assegurar-se de que a l’entrada dels socis participants en l’activitat, hi hagi a la seva disposició dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, a l’entrada del local, i que estiguin en condicions d’ús.
Assegurar-se de que tots els socis participants a les activitats disposen d’una mascareta. Serà responsabilitat de cadascú disposar de la seva mascareta.
Assegurar-se de que s’adoptin les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels espais. S’haurà de netejar l’espai i el material utilitzat abans i després de la realització de l’activitat (el material de neteja estarà disponible).
Fer un registre per escrit de tots els socis participants en l’activitat (nom i cognoms). Aquest registre haurà de ser enviat al vocal de la secció en qüestió per tal que es tingui constància de qui, quan i en quines circumstàncies els dits socis han participat en cada activitat. (ANNEX 3) 
La persona designada com a RESPONSABLE per la Junta Directiva estarà autoritzada per vetar el pas o fer fora del local social a qualsevol soci o sòcia que es negui a  seguir qualsevol de les normes del Pla de desconfinament  i accés al casal de l’Espiga de les Corts.

 ANNEX 2- DOCUMENT DE DECLARACIÓ AUTORESPONSABLE PER L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ESPIGA DE LES CORTS DURANT LES FASES 2 I 3 DEL DESCONFINAMENT

Jo, _______________________________________________________________,         
amb DNI_____________________________, declaro que:
com a soci/sòcia de la Societat Coral l’Espiga de les Corts, estic autoritzat per la Junta Directiva per poder accedir al local social de l’entitat per realitzar les activitats pròpies de la secció o seccions de les quals formo part
conec i accepto el compliment de la normativa redactada per la Junta Directiva per a l’ús dels espais i materials de l’Espiga de les Corts (*), aprovada en reunió ordinària de Junta el dimecres 3 de juny de 2020
em comprometo a seguir les indicacions de la persona reconeguda com a RESPONSABLE de l’activitat per part de la Junta Directiva, en relació a les tasques de neteja i desinfecció dels espais i materials utilitzats en el desenvolupament de les activitats, així com en el manteniment de les mesures de prevenció (distància social de seguretat, ús de mascareta, higiene de mans)
eximeixo la Junta Directiva de l’Espiga de les Corts de qualsevol conseqüència de salut que es pugui derivar de la meva participació a qualsevol activitat al local social, a la qual hauré assistit sempre de manera voluntària 
                                                                                                                                                                                                               Signatura i data

*  PLA DE DESCONFINAMENT I ACCÉS AL CASAL DE L’ESPIGA DE LES CORTS
ANNEX 3- DOCUMENT DE CONTROL PER LES ACTIVITATS DE LES DIFERENTS SECCIONS DE L’ESPIGA DE LES CORTS – DESCONFINAMENT FASE 2 I 3